Документација

Годишњи план рада за школску 2015/2016.годину

Статут Основне школе "Иван Гундулић"

Правилник о раду ђачке кухиње Основне школе  „ИВАН ГУНДУЛИЋ“

Пословник о организацији и раду Школског одбора

Правилник о раду Ученичког парламента

Пословник о раду Савета родитеља

Правилник о критеријумима и поступку за избор ђака генерације у Основној школи"Иван Гундулић"

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика у ОШ "Иван Гундулић"

 Правила понашања ученика, запослених и родитеља у ОШ "Иван Гундулић"

Мере за заштиту и безбедност ученика у школи

Школски развојни план за период од 2013-2018 .године

Нов Правилник о оцењивању ученика у основној школи

Закон о основном образовању и васпитању

Закон о основама система васпитања и образовања

Професионална оријентација

Правилник о васпитно дисциплинској одговорности ученика