Библиотекар школе

Јагода Бранковић Милановић  

 

Дужности библиотекара

 

-         испитује интересовање ученика за књигу и другу библиотечку информацијску грађу, усмерава ученике у правцу њихових интересовања и потреба, развија читалачке и друге способности ученика, формира навике ученика да самостално траже и налазе потребну библиотечко-информацијску грађу;

-         помаже ученицима при избору литературе и друге грађе;

-         навикава ученике на пажљиво руковање књижном и некњижном грађом, на њено чување и заштиту;

-         организовано и систематски упознаје ученике са библиотечко-информацијском грађом, библиотечким пословањем и мрежом библиотека на територији општине и града;

-         систематски упознаје ученике са разним врстама библиотечко-информацијске грађе и оспособљава их да се њоме самостално користе;

-         остварује програм обучавања ученика на посебним часовима у школској библиотеци (по разредима и одељењима);

-         сарађује са наставницима у остваривању одговарајућих делова програма оспосбљавања ученика за самостално коришћење књижне и некњижне грађе у настави и школској библиотеци;

-         обезбеђује књижну и некњижну грађу за ученике, наставнике и стручне сараднике;

-         помаже ученицима у организовању самосталног рада ван школе, усвајању метода самосталног рада на тексту и другим материјалима;

-         сарађује са стручним органима школе, стручним сарадницима и директорком у вези са набавком и коришћењем књижне и некњижне грађе;

-         врши избор и припремање књижне и некњижне грађе и других материјала за редовну наставу, додатни рад, допунску наставу, ваннаставне активности ученика и друге облике образовно-васпитног рада;

-         припрема, програмира и остварује васпитно-образовне активности школске библиотеке;

-         систематски ради на информисању корисника о новоиздатим књигама, листовима, часописима и другој грађи и врши размену информацијских материјала са другим библиотекама;

-         припрема тематске изложбе библиотечко-информацијске грађе у вези са појединим издањима, ауторима, акцијама и јубилејима;

-         врши усмене и писмене приказе књига и друге грађе;

-         ради на изради пописа и библиографских података у вези са наставом појединих предмета и стручним усаавршавањем наставника и ученика;

-         ради прегледе и графиконе о коришћењу књижне и некњижне грађе (по разредима, одељењима, наставним предметима и друго);

-         прати и евидентира коришћење школске библиотеке (фреквенција коришћења ученичког и наставничко-сарадничког дела библиотеке);

-         израђује каталоге (азбучне, стручне и друге);

-         води библиотечко пословање (инвентарисање, стандарди, класификовање, сигнирање, каталогизација и друго);

-         реализује набавку према договореним критеријумима и донетим плановима;

-         редовно води све прописане евиденције и документације школске библиотеке, води збирне и посебне фондове;

-         организује и остварује међубиблиотечке позајмице и сарадњу;

-         организује и реализује културну и јавну делатност библиотеке (организовање сусрета са књижевницима, књижевне трибине, посете изложбама и сајмовима књига,продајне изложбе књига);

-         сарађује са установама у области културе и другим установама у вези рада библиотеке;

-         стручно се усавршава, прати стручну литературу, учествује у раду стручних семинара;

-         учествује у раду стручних органа школе;

-         планира (годишње и месечно) рад библиотеке;

-         обавља и друге послове који се законом и на основу њега донетим прописима и општим актима и одлукама органа школе ставе у надлежност библиотекара;

- води Летопис школе,

- уређује  школски часопис;

- ради Читалачку значку с ученицима млађих разреда;

- једанпута годишње организује такмичење у читању  за ученике од 2. до 5. разреда;

- задужена је за пријем и дистрибуцију бесплатних уџбеника.