НАСТАВНИЦИ РАЗРЕДНЕ И ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ

 

-         остварује циљеве и задатке основног образовања и васпитања утврђене законом и на основу њега донетим прописима

-         организује и изводи обавезну наставу према наставном плану и програму и утврђеном распореду часова

-         остварује и изводи изборну наставу према наставном плану и програму и Годишњем плану рада

-         организује и изводи додатни рад за ученике са посебним способностима , склоностима и интересовањима за поједине предмете

-         организује и изводу допунску наставу за ученике који заостају у савлађивању наставног плана и програма

-         организује и изводи припремну наставу за ученике који су упућени на полагање поправног испита

-         одржава поправне, разредне и друге испите у време и на начин утврђен Статутом школе

-         припрема ученике за учествовање на такмичењима из свог наставног предмета  и обавља и друге послове у вези са тим

-         ради на професионалној оријентацији ученика у оквиру свог предмета

-         руководи радом хора и школског оркестра према утврђеном програму рада

-         организује и изводи спортске активности са ученицима према интересовањиема ученика и утврђеном програму рад

-         организује и изводи друштвено користан рад са ученицима у складу са могућностима ученика и потребама школе и друштвене средине према програму рада

-         организује и изводи слободне активности са групама ученика у складу са интересовањима и склоностима ученика и утврђеном програму рада

-         организује и изводи културне и друге активности према наставном плану и програму у складу са потребама ученика и друштвене средине

-         организује и изводи излете и екскурзије ученика, наставу у природи према утврђеном Плану рада школе

-         обавља корективан педагошки рад према потребама ученика

-         организује и изводи припремну наставу са ученицима осмог разреда за полагање класификационог испита за упис у средње школе

-         обавља послове и задатке везане за организовање и спровођење класификационог испита за упис у средње школе

-         прати општи развој и стално напредовање ученика: систематски прати рад, учење и владање ученика; редовно оцењује ученике у складу са законом и на основу њега донетим прописима; помаже у раду ученицима у савлађивањеу наставног плана и програма; прати здравствене, породичне и социјалне прилике ученика и предузима и предлаже мере у циљу побољшања утврђеног стања

-         руководи радом ученичке организације и заједнице; прдлаже њихов план рада и стара се о њиховој реализацији; спроводи одлуке органа Школе који се односе на рад ученичких организација и заједница; организује смотре и такмичења чланова и води документацију о њиховом раду

-         помаже ученицима у организовању самосталног рада ван школе, упућује ученике на коришћење стручне литературе, ђачке штампе и друго

-         планира месечно и годишње све наставне и ваннаставне активности

-         врши избор метода, облика и средстава рада на остваривању наставног плана и програма у складу са педагошким принципима и одлукама стручних органа школе

-         ради на увођењу иновација у наставни процес, примени нових метода и облика рада и наставних средстава и поступака

-         свакодневно се припрема за извођење свих наставних и ваннаставних активности и воде евиденцију о томе

-         води школску евиденцију и издаје јавне исправе на начин утврђен законом и прописима донетим на основу закона : разредне књиге, матичне књиге ученика, ђачке књижице, сведочанства, преводнице и друго

-         активно учествује у раду Наставничког већа школе

-         активно учествује у раду других стручних органа школе; као председник стручног органа планира рад стручног органа, стара се о његовој реализацији, руководи седницама стручног органа, води записнике стручног органа, спроводи одлуке и подноси извештаје о раду Наставничком већу школе

-         ради на изради наставних средстава и дидактичког материјала

-         руководи кабинетима, лабораторијама, школском радионицом, наставним средствима и прибором за извођење наставе

-         ради на стручном усавршавању, прати стручну литературу, учествује на предавањима, семинарима и другим облицима информисања наставника на нивоу школе и ван ње

-         обавља менторске послове са наставницима приправницима

-         сарађује са родитељима ученика као наставник и у својству одељењског старешине

-         обавља дежурство у школи према утврђеном распореду

-         сарађује са стручним сарадницима школе, посебно са педагогом и психологом школе

-         сарађује са стручним друштвима, предузећима и установама у вези са радом Школе

-         ради на извештајима и анализама у вези са својим радом за потребе стручних органа и органа управљања школе

-         замењује одсутне наставнике

-         води ученике на обавезне систематске прегледе

-         организује претплату ученика на ђачку штампу и води дистрибуцију исте

-         обавља и друге послове који се законом и на основу њега донетим прописима, општим актима и одлукама стручних органа Школе ставе у надлежност наставника

-         за свој рад одговара директору Школе

Поред послова из става 1. овог члана, наставник у целодневној настави – обавља и следеће послове :

-         организује самосталан рад ученика на изради домаћих задатака и самосталном савлађивању наставног градива

-         организује пријем ученика и исхрану ученика

-         организује активности ученика у слободном времену

-         организује културни и забавно рекреативни рад ученика

-         остварују свакодневну сарадњу са родитељима ученика