Директор школе

Иван Ћирић 

 

ШКОЛОМ РУКОВОДИ ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

 

         Директор школе обавља следеће послове:заступа и представља Школу, планира и организује  осваривање програма образовања и  васпитања и свих активности школе,стара се о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда постигнућа и унапређењу образовно васпитног рада, стара се о остваривању развојног плана школе, предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и просветног саветника као и у случају недоличног понашања запосленог и његовог негативног утицаја на ученике, припрема, сазива и руководи седницама Наставничког већа без права одлучивања, стара се о раду Педагошког колегијума, стручних органа школе, усмерава и усклађује њихов рад, образује испитне комисије пред којима се полажу  разредни и поправни и други испити, одлучује по приговорима и жалбама ученика , односно њихових родитеља на оцене, поступак оцењивања и испите,изриче васпитно дисциплинску меру укор директора за тежу повреду обавезе ученика,одлучује по приговорима ученика или њихових родитеља на одлуке о изреченим васпитно дисциплинским мерама, прати рад наставника и стручних сарадника, доноси одлуку о удаљењу наставника и стручних сарадника из наставе до доношења одлуке у дисциплинском поступку, покреће, води, доноси одлуку и изриче меру у дисциплинском поступку  против  запосленог, покреће и води  дисциплински поступак против ученика, доноси одлуку о упражњеним радним местима и расписује конкурс за пријем у радни однос, врши избор наставника, стручних сарадника и ваннаставног особља за пријем у радни однос, стара се о благовременом обавештавању запослених о свим питањима од интереса за рад школе, учествује у припреми општих и других аката о којима одлучује Школски одбор, Савет родитеља и  стручни органи школе, спроводи и организује извршавање одлука које доноси Школски одбор, Савет родитеља и стручни органи школе, присуствује седницама Школског одбора и Савета родитеља и учествује у њиховом раду без права одлучивања, остварује сарадњу са Министарством просвете, локалном самоуправом  и родитељима  ученика, потписује јавне исправе, решења, одлуке, потврде и друга писмена у име и за рачун школе, стара се о остваривању развојног плана школе, врши наредбодавне  функције за финансијско материјално пословање, доноси општа акта чије је доношење законом стављено у надлежност директора, одговоран је за спровођење и унапређење заштите на раду, извршава судске и одлуке других државних органа, подноси Школском одбору и Наставничком већу, два пута у току школске године, извештај о раду школе и извештај о раду директора школе, обуставља од извршења одлуке Школског одбора и одлуке других орагана школе којима се наноси штета школи и о томе обавештава надлежне органе, одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одговара за одобравање и наменско коришћење тих средстава у складу са Законом, организује и остварује педагошко-инструктивни увид и надзор и опредузима мере за унапређивање и усавршавање рада наставника и спроводи поступак за стицање звања наставника и стручних сарадника, учествује у планирању стручног усавршавања запослених, предузима мере у случајевима повреде забрана из члана 44 до 46 Закона о основама система образовања и васпитања, одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених, одобрава одсуство ученика до 10 дана у оправданим ситуацијама на захтев родитеља, доноси одлуке о покретању поступка јавне набавке и решење о именовању комисије за стручну оцену и избор најповољније понуде, закључује уговоре у име и за рачун школе, именује и разрешава наставника са посебним овлашћењима за случај привремене одсутности или спречености да обавља дужност директора, издаје налоге појединим запосленима за извршавање појединих послова у складу са законом или општим актима школе, предузима мере у случајевима постојања дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, страначког деловања запослених или ученика у школи, обавља и друге послове и задатке утврђене Законом и овим Статутом.

 

        Директор школе у вршењу послова из свог делокруга доноси одлуке самостално, а за свој рад одговара Школском одбору и министру просвете.